واعظی: دیشب آقای مکرون و رئیس جمهور حدود 100 دقیقه صحبت تلفنی داشتند

k ١.٢
٤

آخرین خبر/ واعظی گفت: الان در زمینه تحریم و دیپلماسی آمریکایی ها به طور جدی کم آورده اند. دیشب آقای مکرون و رئیس جمهور حدود 100 دقیقه صحبت تلفنی داشتند.