روایت رئیس انجمن چپ‌دستان از خط خوش رهبرانقلاب با دست چپ

٣٣٣
٠

آخرین خبر/ روایت رئیس انجمن چپ‌دستان از خط خوش رهبرانقلاب با دست چپ را ببینید و بشنوید. رهبرانقلاب راست‌دست بودند، و پس از آن حادثه ناگوار با دست چپ کار می‌کنند و خط بسیار خوشی هم دارند.