چرا هزینه تخریب یک هتل متخلف در لواسانات را استانداری باید بدهد؟

٧
٠

آخرین خبر/ مشکل بودجه برای تخریب هتل آرینای فشم که با تخلف در شمیرانات ساخته شده است. چرا استانداری باید هزینه تخلف سازنده را پرداخت کند؟