میلاد دخانچی وقتی خیلی جوان بود و از فلسفه مرگ بر آمریکا می گفت

١٣١
٠

آخرین خبر/ میلاد دخانچی با انتشار این عکس نوشت:
امروز از طرفی باید جلوی خباثت و نیرنگ های امپریالیسم جهانی ایستاد و از طرفی باید جلوی جهل مرکب و ناکارآمدی و فساد های داخلی قرار گرفت و اینجا مقوله ای به نام "اولویت" کم و بیش بلا موضوع است. به محض اینکه از فریب ها و خدعه های امپریالیسم جهانی چشم پوشی میکنیم از درک مناسبات ظالمانه حاکم در جهان مدرن محروم می‌شویم و به محض اینکه توجه را به آن سمت می‌بریم فضایی باز میکنیم برای آنهایی که به اسم مقاومت علیه آمریکا در عمل تنها ما را به تقلید دست چندمی از آمریکا فراخوانده اند. واقعیت این است که جز ابتکارات پراکنده، و چه بسا موثر اما موضعی، ما شاهد هیچ تدبیر جدی جمعی برای خنثی کردن حیله های امپریالیسم نبوده ایم. اری اگر اعمال سلطه طرف مقابل آغشته به انواع فریب ها و تزیین هاست، مقاومت هم، نیازمند خلاقیت است. شیوه مقاومت کنونی که محدود است به رجز خوانی طبقه منتفع از وضع موجود، هیچ نتیجه ثمربخشی برای ما نداشته است که هیچ، ما را بیش از بیش در تمنای آنچه با آن در مبارزه ایم قرار داده است. البته تفاوت امروز با گذشته در این است که دیگر ادامه دست امپریالیسم‌ در داخل با کروات و ریش سه تیغ خود را به ما عرضه نمی کند، چه بسا امروز همان هایی که بلند "مرگ بر آمریکا" سر می‌دهند، همان پیراهن روی شلوار پوشان صاحبان قدرت و ثروت، دارند مناسبات آمریکایی شدن ما را رقم می‌زنند و این پیچیده ترین و مرموز ترین و بغرنج ترین وضعیت قابل تصور است. چنین شرایطی وظیفه ر‌وشنفکری را نیز به شدت خطیر و حساس میکند. واقعیت این است که ما با چینش حکمرانی مسلط بخصوص نظام های اقتصادی و رسانه ای کنونی فقط میتوانیم درآمد حاصل از نفت را به ترتیب وصل بودن به مراکز قدرت بین افراد تقسیم کنیم و همین! و این رسمش نیست. این سیکل معیوب باید خاتمه یابد. در شرایط کنونی ما نه میتوانیم به مذاکره و طرفداران مذاکره امیدوار باشم نه به منتقدان برجام و برادران دلواپس. بازی در سطح جدی تر و کلانتری یعنی در سطح تمدنی احتیاج به بازنگری دارد و جز مداخله در نظام های معرفتی مسلط، احیای روشنفکری‌ متعهد، رجوع به ریشه های تمدنی و گفتگو های جمعی، مطالبه عمومی و البته اراده ای در درون قدرت نمی توان به #تنظیمات امیدوار بود.
.