دیروز پرچم ژاپن، امروز رای دادن به رقیب شجاع

آخرین خبر/ جلد روزنامه پیروزی چاپ سه‌شنبه مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸.